Voteringsvedtak

Hent en oversikt over alle voteringsvedtak som er relatert til en spesifisert votering.
NB! Datatjenesten innholder kun voteringsdata fra og med sesjonen 2011–2012.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

voteringsvedtak_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

votering_id

Identifikator for spesifisert votering

voteringsvedtak_liste

Inneholder elementer for alle voteringsvedtak for angitt votering

voteringsvedtak

Inneholder elementer som definerer et voteringsvedtak

vedtak_kode

Element som definerer kode for voteringsvedtaket

vedtak_kommentar

Element som definerer kommentar for voteringsvedtaket

vedtaknummer

Element som definerer nummer for voteringsvedtaket

vedtak_referanse

Element som definerer referanse for voteringsvedtaket

vedtak_tekst

Element som definerer tekst for voteringsvedtaket

Eksempel på en respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<voteringsvedtak_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <votering_id>35</votering_id>
 <voteringsvedtak_liste>
  <voteringsvedtak>
   <vedtak_kode>Vedlegges protokollen.</vedtak_kode>
   <vedtak_kommentar>Komiteens tilråding ble forkastet.</vedtak_kommentar>
   <vedtak_nummer>16</vedtak_nummer>
   <vedtak_referanse>(A, SV, Sp)</vedtak_referanse>
   <vedtak_tekst>Dokument 8:149 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane – vedlegges protokollen.</vedtak_tekst>
  </voteringsvedtak>
 </voteringsvedtak_liste>
</voteringsvedtak_oversikt>