Voteringsforslag

Hent en oversikt over alle voteringsforslag som er relatert til en spesifisert votering

NB! Datatjenesten innholder kun voteringsdata fra og med sesjonen 2011–2012.

For deg som ikke har utviklerkompetanse, anbefaler vi stortinget.no "Finn saken" og voteringsresultat per sak. 

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

voteringsforslag_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

votering_id

Identifikator for spesifisert votering

voteringsforslag_liste

Inneholder elementer for alle voteringsforslag for angitt votering

voteringsforslag

Inneholder elementer som definerer et voteringsforslag

forslag_id

Element som definerer identifikator for voteringsforslaget

forslag_betegnelse

Element som definerer betegnelse for voteringsforslaget

forslag_betegnelse_kort

Element som definerer kort versjon av betegnelse for voteringsforslaget

forslag_levert_av_representant

Element som definerer person-id for eventuell representant som har levert voteringsforslaget

forslag_paa_vegne_av_tekst

Element som definerer «forslag på vegne av» tekst for voteringsforslaget

forslag_sorteringsnummer

Element som definerer sorteringsnummer for voteringsforslaget

forslag_tekst

Element som definerer tekst for voteringsforslaget.

NB! En votering vil i noen tilfeller gjelde bare deler av et voteringsforslag. Voteringstema vil i så fall angi dette. Voteringstemateksten må derfor alltid sammenholdes med forslagteksten for å vite nøyaktig hva voteringen gjelder.

Vi gjør også oppmerksom på at forslagstekster i noen tilfeller mangler. Dette kan skyldes problemer med innlesing av innstillingsfil. Teksten vil finnes i tilhørende referat fra møtet, se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/ eller eksport at XML-fil av referat:


forslag_type

Element som definerer type voteringsforslag:

 • tilraading
  Det som en enstemmig komité eller komiteens flertall foreslår at Stortinget skal vedta.
 • mindretallsforslag
  Det som et mindretall i komiteen foreslår at Stortinget skal vedta.
 • loest_forslag
  Forslag i en sak som ikke står i innstillingen. Benyttes særlig av partier som ikke har medlemmer i den aktuelle komiteen som avgir innstillingen, men som likevel ønsker å fremme forslag i saken. Benyttes også dersom komiteens medlemmer ønsker å legge til / rette opp forslag etter at komiteen har avgitt innstillingen. Kan også benyttes i saker hvor det ikke foreligger en innstilling; slik som for eksempel i trontalen.

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

        
<voteringsforslag_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <votering_id>254</votering_id>
 <voteringsforslag_liste>
  <voteringsforslag>
   <forslag_betegnelse>Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_betegnelse>
   <forslag_betegnelse_kort>FrP, H</forslag_betegnelse_kort>
   <forslag_id>40034530</forslag_id>
   <forslag_levert_av_representant i:nil="true" />
   <forslag_paa_vegne_av_tekst>Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_paa_vegne_av_tekst>
   <forslag_sorteringsnummer>0</forslag_sorteringsnummer>
   <forslag_tekst>Stortinget ber regjeringen sidestille private og offentlige tilbydere av helse-, pleie- og omsorgstjenester, med tanke på momsfritak på utførte tjenester.</forslag_tekst>
   <forslag_type>mindretallsforslag</forslag_type>
  </voteringsforslag>
  <voteringsforslag>
   <forslag_betegnelse>Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_betegnelse>
   <forslag_betegnelse_kort>FrP, H</forslag_betegnelse_kort>
   <forslag_id>40034531</forslag_id>
   <forslag_levert_av_representant i:nil="true" />
   <forslag_paa_vegne_av_tekst>Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_paa_vegne_av_tekst>
   <forslag_sorteringsnummer>0</forslag_sorteringsnummer>
   <forslag_tekst>Stortinget ber regjeringen snarest fremlegge en sak for Stortinget om prinsipielt fjerning av formuesskatten, subsidiært regjeringens syn på hvordan formuesskattens negative virkninger skal reduseres.</forslag_tekst>
   <forslag_type>mindretallsforslag</forslag_type>
  </voteringsforslag>
 </voteringsforslag_liste>
</voteringsforslag_oversikt>