Voteringsforslag

Hent en oversikt over alle voteringsforslag som er relatert til en spesifisert votering
NB! Datatjenesten innholder kun voteringsdata fra og med sesjonen 2011–2012.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

voteringsforslag_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

votering_id

Identifikator for spesifisert votering

voteringsforslag_liste

Inneholder elementer for alle voteringsforslag for angitt votering

voteringsforslag

Inneholder elementer som definerer et voteringsforslag

forslag_id

Element som definerer identifikator for voteringsforslaget

forslag_betegnelse

Element som definerer betegnelse for voteringsforslaget

forslag_betegnelse_kort

Element som definerer kort versjon av betegnelse for voteringsforslaget

forslag_levert_av_representant

Element som definerer person-id for eventuell representant som har levert voteringsforslaget

forslag_paa_vegne_av_tekst

Element som definerer «forslag på vegne av» tekst for voteringsforslaget

forslag_sorteringsnummer

Element som definerer sorteringsnummer for voteringsforslaget

forslag_tekst

Element som definerer tekst for voteringsforslaget.

NB! En votering vil i noen tilfeller gjelde bare deler av et voteringsforslag. Voteringstema vil i så fall angi dette. Voteringstemateksten må derfor alltid sammenholdes med forslagteksten for å vite nøyaktig hva voteringen gjelder.

Vi gjør også oppmerksom på at forslagstekster i noen tilfeller mangler. Dette kan skyldes problemer med innlesing av innstillingsfil. Teksten vil finnes i tilhørende referat fra møtet, se https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/ eller eksport at XML-fil av referat:


forslag_type

Element som definerer type voteringsforslag:

 • tilraading
  Det som en enstemmig komité eller komiteens flertall foreslår at Stortinget skal vedta.
 • mindretallsforslag
  Det som et mindretall i komiteen foreslår at Stortinget skal vedta.
 • loest_forslag
  Forslag i en sak som ikke står i innstillingen. Benyttes særlig av partier som ikke har medlemmer i den aktuelle komiteen som avgir innstillingen, men som likevel ønsker å fremme forslag i saken. Benyttes også dersom komiteens medlemmer ønsker å legge til / rette opp forslag etter at komiteen har avgitt innstillingen. Kan også benyttes i saker hvor det ikke foreligger en innstilling; slik som for eksempel i trontalen.

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

        
<voteringsforslag_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <votering_id>254</votering_id>
 <voteringsforslag_liste>
  <voteringsforslag>
   <forslag_betegnelse>Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_betegnelse>
   <forslag_betegnelse_kort>FrP, H</forslag_betegnelse_kort>
   <forslag_id>40034530</forslag_id>
   <forslag_levert_av_representant i:nil="true" />
   <forslag_paa_vegne_av_tekst>Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_paa_vegne_av_tekst>
   <forslag_sorteringsnummer>0</forslag_sorteringsnummer>
   <forslag_tekst>Stortinget ber regjeringen sidestille private og offentlige tilbydere av helse-, pleie- og omsorgstjenester, med tanke på momsfritak på utførte tjenester.</forslag_tekst>
   <forslag_type>mindretallsforslag</forslag_type>
  </voteringsforslag>
  <voteringsforslag>
   <forslag_betegnelse>Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_betegnelse>
   <forslag_betegnelse_kort>FrP, H</forslag_betegnelse_kort>
   <forslag_id>40034531</forslag_id>
   <forslag_levert_av_representant i:nil="true" />
   <forslag_paa_vegne_av_tekst>Fremskrittspartiet og Høyre</forslag_paa_vegne_av_tekst>
   <forslag_sorteringsnummer>0</forslag_sorteringsnummer>
   <forslag_tekst>Stortinget ber regjeringen snarest fremlegge en sak for Stortinget om prinsipielt fjerning av formuesskatten, subsidiært regjeringens syn på hvordan formuesskattens negative virkninger skal reduseres.</forslag_tekst>
   <forslag_type>mindretallsforslag</forslag_type>
  </voteringsforslag>
 </voteringsforslag_liste>
</voteringsforslag_oversikt>