Saker

Hent en oversikt over alle saker som er tilknyttet en spesifisert sesjon. 

Detaljeringsgraden er relativt lav, men med nok informasjon til å lage filtrerte og sorterte lister over saker.

For deg som ikke har utviklerkompetanse anbefaler vi tjenesten "Finn saken" på stortinget.no.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/saker?sesjonid=2010-2011

Dersom sesjonid utelates returneres respons for inneværende sesjon.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

saker_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

saker_liste

Inneholder elementer for alle saker som er tilknyttet angitt sesjon

sak

Inneholder elementer som definerer en sak

id

Element som definerer identifikator for saken

sak_fremmet_id

Element som definerer identifikator for den opprinnelige saken som ble fremmet for Stortinget

innstilling_id

Element som definerer identifikator for innstillingen

innstilling_kode

Element som definerer innstillingskode:

 • innstilling_s
  Innstilling til Stortinget. Komiteens innstillinger om alminnelige saker og budsjettsaker.
 • innstilling_l
  Innstilling til Stortinget (lovvedtak). Komiteenes innstillinger om lovvedtak.

behandlet_sesjon_id

Element som definerer identifikator for sesjonen der saken ble behandlet

type

Element som definerer type sak:

 • budsjett
 • lovsak
 • alminneligsak

status

Element som definerer status for saken:

 • varslet
 • mottatt
 • til_behandling
 • behandlet
 • trukket
 • bortfalt

dokumentgruppe

Element som definerer dokumentgruppe for saken:

 • proposisjon
 • melding
 • redegjoerelse
 • representantforslag
 • dokumentserien
 • innstillingssaker
 • innberetning

tittel

Element som definerer tittel for saken

korttittel

Element som definerer kort tittel for saken

henvisning

Element som definerer henvisning for saken

sist_oppdatert_dato

Element som definerer dato for siste statusendring for saken
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

komite

Element som definerer komiteen som eventuelt behandler saken (se forespørsel etter komiteer)

saksordfoerer_liste

Inneholder elementer for alle representanter som er saksordførere for saken (se forespørsel etter representanter)

forslagstiller_liste

Inneholder elementer for alle representanter som er forslagstillere dersom det er relevant for saken (se forespørsel etter representanter)

emne_liste

Inneholder elementer for alle emner som saken er assosiert med (se forespørsel etter emner)

Her er et eksempel på en forkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<saker_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <sesjon_id>2009-2010</sesjon_id>
 <saker_liste>
  <sak>
   <behandlet_sesjon_id>2010-2011</behandlet_sesjon_id>
   <dato>2010-05-25T00:00:00</dato>
   <dokumentgruppe>representantforslag</dokumentgruppe>
   <emne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>8</id>
     <navn>FISKERIER</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </emne_liste>
   <forslagstiller_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Nørve</etternavn>
     <foedselsdato>1951-03-29T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Elisabeth Røbekk</fornavn>
     <id>ELN</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke>
      <id>MR</id>
      <navn>Møre og Romsdal</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>H</id>
      <navn>Høyre</navn>
     </parti>
    </representant>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Bakke-Jensen</etternavn>
     <foedselsdato>1965-03-08T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Frank</fornavn>
     <id>FBJ</id>
     <kjoenn>mann</kjoenn>
     <fylke>
      <id>Fi</id>
      <navn>Finnmark</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>H</id>
      <navn>Høyre</navn>
     </parti>
    </representant>
   </forslagstiller_liste>
   <henvisning>Dokument 8:132 S (2009-2010), Innst. 83 S (2010-2011)</henvisning>
   <id>46709</id>
   <sak_fremmet_id>46709</sak_fremmet_id>
   <innstilling_id>10243</innstilling_id>
   <innstilling_kode>innstilling_s</innstilling_kode>
   <komite>
    <id>NÆRING</id>
    <navn>Næringskomiteen</navn>
   </komite>
   <korttittel>Representantforslag om kvoteåret</korttittel>
   <saksordfoerer_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Eide</etternavn>
     <foedselsdato>1954-06-26T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Rigmor Andersen</fornavn>
     <id>RAE</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke>
      <id>MR</id>
      <navn>Møre og Romsdal</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>KrF</id>
      <navn>Kristelig Folkeparti</navn>
     </parti>
    </representant>
   </saksordfoerer_liste>
   <status>behandlet</status>
   <tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve om kvoteåret</tittel>
   <type>alminneligsak</type>
  </sak>
  . . .
  <sak>
   <behandlet_sesjon_id i:nil="true"/>
   <dato>2008-09-30T00:00:00</dato>
   <dokumentgruppe>dokumentserien</dokumentgruppe>
   <emne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>1</id>
     <navn>DEN NORSKE KIRKE</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>

  . . .
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>221</id>
     <navn>GRUNNLOVEN</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </emne_liste>
   <forslagstiller_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Moe</etternavn>
     <foedselsdato>1975-05-08T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Anna Ceselie Brustad</fornavn>
     <id>ANCB</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke>
      <id>NT</id>
      <navn>Nord-Trøndelag</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>Sp</id>
      <navn>Senterpartiet</navn>
     </parti>
    </representant>

....

    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Vedum</etternavn>
     <foedselsdato>1978-12-01T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Trygve Slagsvold</fornavn>
     <id>TMV</id>
     <kjoenn>mann</kjoenn>
     <fylke>
      <id>He</id>
      <navn>Hedmark</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>Sp</id>
      <navn>Senterpartiet</navn>
     </parti>
    </representant>
   </forslagstiller_liste>
   <henvisning>Dokument nr. 12:25 (2007-2008)</henvisning>
   <id>41056</id>
   <sak_fremmet_id>41056</sak_fremmet_id>
   <innstilling_id>10848</innstilling_id>
   <innstilling_kode>innstilling_s</innstilling_kode>
   <komite>
    <id>KONTROLL</id>
    <navn>Kontroll- og konstitusjonskomiteen</navn>
   </komite>
   <korttittel>Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke</korttittel>
   <saksordfoerer_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Nybakk</etternavn>
     <foedselsdato>1947-02-14T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Marit</fornavn>
     <id>MN</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke i:nil="true" />
     <parti>
      <id>A</id>
      <navn>Arbeiderpartiet</navn>
     </parti>>
    </representant>
   </saksordfoerer_liste>
   <status>til_behandling</status>
   <tittel>Grunnlovsforslag fra Inger S. Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Cecelie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endringer i Grunnloven §§ 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke</tittel>
   <type>alminneligsak</type>
  </sak>
 </saker_liste>
</saker_oversikt>