Vedtak

Hent en oversikt over alle vedtak i en gitt sesjon.

Tilsvarer oversikten over vedtak på https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/

Respons

stortingsvedtak_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

stortingsvedtak_liste

Inneholder elementer for alle vedtak som er tilknyttet angitt sesjon

stortingsvedtak

Inneholder elementer som definerer et vedtak

id

Element som definerer identifikator for vedtaket

sak_id

Element som definerer identifikator for saken vedtaket er behandlet i

sak_lenke_url

Element som definerer url til saken på www.stortinget.no

stortingsvedtak_dato_tid

Element som definerer dato for vedtaket

stortingsvedtak_lenke_url

Element som definerer url til vedtaket på www.stortinget.no

stortingsvedtak_nummer

Element som definerer vedtakets nummer

stortingsvedtak_tekst

Element som definerer teksten til vedtaket, som oftest i html-format

stortingsvedtak_tittel

Element som definerer tittel til vedtaket

stortingsvedtak_type

Inneholder elementer som definerer type vedtak

id

Element som definerer identifikator for vedtakstype, gyldige verdier er (navn i parentes):

 • ANNET (Alminnelige vedtak)
 • ANMOD (Anmodninger)
 • BUDSJETT (Budsjettvedtak)
 • GRUNNLOV (Grunnlovsvedtak)
 • RO (Henstillinger)

navn

Element som definerer navn for vedtakstype, se liste over.

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<stortingsvedtak_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2019-10-16T10:58:27.6561172+02:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <sesjon_id>2019-2020</sesjon_id>
 <stortingsvedtak_liste>
  <stortingsvedtak>
   <id>40025726</id>
   <sak_id>77122</sak_id>
   <sak_lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77122</sak_lenke_url>
   <stortingsvedtak_dato_tid>2019-10-04T00:00:00</stortingsvedtak_dato_tid>
   <stortingsvedtak_lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?did=40025726&amp;p=77122</stortingsvedtak_lenke_url>
   <stortingsvedtak_nummer>2</stortingsvedtak_nummer>
   <stortingsvedtak_tekst>&lt;div class='strtngt_forslag' data-strtngt-forslag-nr='26'&gt;
 &lt;p class='strtngt_a type_uinnrykk'&gt;
  Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet.
 &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</stortingsvedtak_tekst>
   <stortingsvedtak_tittel>Trontaledebatt</stortingsvedtak_tittel>
   <stortingsvedtak_type>
    <id>ANMOD</id>
    <navn>Anmodninger</navn>
   </stortingsvedtak_type>
  </stortingsvedtak>
  …
  <stortingsvedtak>
   <id>40025734</id>
   <sak_id>77484</sak_id>
   <sak_lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77484</sak_lenke_url>
   <stortingsvedtak_dato_tid>2019-10-15T00:00:00</stortingsvedtak_dato_tid>
   <stortingsvedtak_lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?did=40025734&amp;p=77484</stortingsvedtak_lenke_url>
   <stortingsvedtak_nummer>7</stortingsvedtak_nummer>
   <stortingsvedtak_tekst>&lt;div class='strtngt_vedtaks'&gt;
 &lt;div class='strtngt_bokstavseksjon' data-strtngt-bokstavseksjon-storbokstav='c'&gt;
  &lt;p class='strtngt_a type_innrykk'&gt;
   Prop. 1 LS (2019–2020)
Skatter, avgifter og toll 2020 behandles av finanskomiteen, jf.
rammeområde 21, med unntak av forslag til vedtak om inntekter ved
tildeling av tillatelser (kap. 5309, post 29) som behandles under
rammeområde 19.
  &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</stortingsvedtak_tekst>
   <stortingsvedtak_tittel>Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020</stortingsvedtak_tittel>
   <stortingsvedtak_type>
    <id>ANNET</id>
    <navn>Allminnelige vedtak</navn>
   </stortingsvedtak_type>
  </stortingsvedtak>
  <stortingsvedtak>
   <id>40025735</id>
   <sak_id>77484</sak_id>
   <sak_lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77484</sak_lenke_url>
   <stortingsvedtak_dato_tid>2019-10-15T00:00:00</stortingsvedtak_dato_tid>
   <stortingsvedtak_lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?did=40025735&amp;p=77484</stortingsvedtak_lenke_url>
   <stortingsvedtak_nummer>8</stortingsvedtak_nummer>
   <stortingsvedtak_tekst>&lt;div class='strtngt_vedtaks'&gt;
 &lt;div class='strtngt_bokstavseksjon' data-strtngt-bokstavseksjon-storbokstav='d'&gt;
  &lt;p class='strtngt_a type_innrykk'&gt;
   Utenriks- og forsvarskomiteen
avgir innstilling om svalbardbudsjettet.
  &lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</stortingsvedtak_tekst>
   <stortingsvedtak_tittel>Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020</stortingsvedtak_tittel>
   <stortingsvedtak_type>
    <id>ANNET</id>
    <navn>Allminnelige vedtak</navn>
   </stortingsvedtak_type>
  </stortingsvedtak>
 </stortingsvedtak_liste>
</stortingsvedtak_oversikt>