Høringer

Hent en oversikt over alle høringer for en spesifisert sesjon.

Detaljeringsgraden er relativt lav, men med nok informasjon til å lage filtrerte og sorterte lister over høringer som er planlagt eller avholdt.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/horinger?sesjonid=2014-2015

Dersom sesjonid utelates returneres respons for inneværende sesjon.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

horinger_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

horinger_liste

Inneholder elementer for alle høringer for angitt sesjon

horing

Inneholder elementer som definerer en høring

id

Element som definerer identifikator for høringen.

type

Element som definerer type høring. Gyldige verdier er:

 • kke_spesifisert
 • komite
 • kontroll

komite

Inneholder elementer som definerer en høring

start_dato

Element som angir start dato for en høring

status

Element som definerer status høring. Gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • publisert
 • avlyst

status_info_tekst

Element som angir eventuell status informasjonstekst for en høring

publisert_dato

Element som angir publisert dato for en høring

anmodningsfrist_dato_tid

Element som angir anmodningsfrist for en høring

horingstidspunkt_liste

Inneholder elementer for alle høringstidspunkt for angitt høring

horingstidspunkt

Element som definerer høringstidspunkt.

tidspunkt

Element som definerer tidspunktet. Ekstrainnpakkingen med «tidspunkt» elementet inne i «horingstidspunkt» elementet er rent teknisk begrunnet på grunn av problemer ved serialisering til JSON format.

horing_sak_info_liste

Inneholder elementer for alle saker som høringen omhandler

sak_id

Element som definerer identifikator for saken.

sak_tittel

Element som definerer tittel for saken.

sak_henvisning

Element som definerer henvisning for saken.

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<horinger_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <horinger_liste>
  <horing>
   <anmodningsfrist_dato_tid>2014-09-26T00:00:00</anmodningsfrist_dato_tid>
   <horingstidspunkt_liste>
    <horingstidspunkt>
     <tidspunkt>2014-10-01T10:00:00</tidspunkt>
    </horingstidspunkt>
   </horingstidspunkt_liste>
   <id>10003487</id>
   <komite>
    <id>FAMKULT</id>
    <navn>Familie- og kulturkomiteen</navn>
   </komite>
   <publisert_dato>2014-09-30T11:43:10.843</publisert_dato>
   <horing_sak_info_liste>
    <horing_sak_info>
     <sak_henvisning>Dokument 8:66 S (2013-2014)</sak_henvisning>
     <sak_id>59890</sak_id>
     <sak_tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell (Dokument 8:66 S (2013-2014)).&lt;br&gt;(Familie- og kulturkomiteen)</sak_tittel>
    </horing_sak_info>
   </horing_sak_info_liste>
   <start_dato>2014-10-01T00:00:00</start_dato>
   <status>publisert</status>
   <status_info_tekst></status_info_tekst>
   <type>komite</type>
  </horing>

  ....

  <horing>
   <anmodningsfrist_dato_tid>2014-12-17T00:00:00</anmodningsfrist_dato_tid>
   <horingstidspunkt_liste>
    <horingstidspunkt>
     <tidspunkt>2015-01-13T10:15:00</tidspunkt>
    </horingstidspunkt>
   </horingstidspunkt_liste>
   <id>10003531</id>
   <komite>
    <id>HELSEOMS</id>
    <navn>Helse- og omsorgskomiteen</navn>
   </komite>
   <publisert_dato>2014-11-13T09:54:39.58</publisert_dato>
   <horing_sak_info_liste>
    <horing_sak_info>
     <sak_henvisning>Dokument 8:11 S (2014-2015)</sak_henvisning>
     <sak_id>60914</sak_id>
     <sak_tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tynning Bjørnø, Ruth Grung, Trond Giske, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Audun Otterstad og Freddy de Ruiter om en bedre skolehelsetjeneste (Dokument 8:11 S (2014-2015)).&lt;br&gt;(Helse- og omsorgskomiteen)</sak_tittel>
    </horing_sak_info>
   </horing_sak_info_liste>
   <start_dato>2015-01-13T00:00:00</start_dato>
   <status>publisert</status>
   <status_info_tekst></status_info_tekst>
   <type>komite</type>
  </horing>
 </horinger_liste>
 <sesjon_id>2014-2015</sesjon_id>
</horinger_oversikt>