Ventede saker

Hent en oversikt over alle saker som regjeringen har meldt at de vil legge frem for Stortinget.

Informasjonen i listen oppdateres to ganger i året – i oktober og rundt 1. februar – og tømmes på sommeren i påvente av høstsesjonen. I listen antydes det når sakene vil bli lagt frem for Stortinget, men endringer kan forekomme.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/ventedesaker

Det er foreløpig ikke mulig å hente ut historiske data for dette datasettet.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

saker_ventet_fra_regjeringen

xml rot-element som definerer dokumentet

saker_liste

Inneholder elementer for alle saker som er ventet

sak

Inneholder elementer som definerer en sak

departement

Inneholder navn på gjeldende departement

id

Element som definerer identifikator for saken. (Ytterligere detaljer i en sak kan hentes ved hjelp av denne IDen fra datasettet for sak)

måned

Element som definerer måned saken er ventet

tittel

Element som definerer tittel for saken

type

Element som definerer type sak fra regjeringen

 • Proposisjon fra Regjeringen
  Forslag fra regjeringen til vedtak i Stortinget
 • Melding fra Regjeringen
  Orientering fra regjeringen til Stortinget om ulike saker som regjeringen ønsker å få drøftet i Stortinget.

Her er et eksempel på en forkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<saker_ventet_fra_regjeringen xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <respons_dato_tid>2019-03-19T15:41:25.7013905+01:00</respons_dato_tid>
 <versjon>1.6</versjon>
 <saker_liste>
  <sak>
   <departement>Arbeids- og sosialdepartementet</departement>
   <id>74831</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Årsmelding for 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Arbeids- og sosialdepartementet</departement>
   <id>74828</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Arbeids- og sosialdepartementet</departement>
   <id>74829</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i arbeidsmiljøloven - varsling</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Arbeids- og sosialdepartementet</departement>
   <id>74830</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Lov om endringer i folketrygden (eksportforbud av barnetilleggene i inntektssikringsordningene)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Barne- og likestillingsdepartementet</departement>
   <id>74832</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven og diskrimineringsombudsloven (aktivitets- og redegjørelsesplikt og lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Barne- og likestillingsdepartementet</departement>
   <id>74833</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti for pakkereiser)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Barne- og likestillingsdepartementet</departement>
   <id>74834</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i folketrygdloven (foreldrepenger til foreldre med premature barn)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Barne- og likestillingsdepartementet</departement>
   <id>74835</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndledere og tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Barne- og likestillingsdepartementet</departement>
   <id>74836</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Endringer i markedsføringsloven mfl. (gjennomføring av forordning om samarbeid mellom forbrukermyndigheter)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Finansdepartementet</departement>
   <id>74837</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Finansdepartementet</departement>
   <id>74838</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Finansdepartementet</departement>
   <id>74841</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Statsrekneskapen 2018</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Finansdepartementet</departement>
   <id>74842</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Finansmarkedsmeldingen 2019</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Finansdepartementet</departement>
   <id>74843</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Statens pensjonsfond 2019</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Finansdepartementet</departement>
   <id>74844</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Revidert nasjonalbudsjett 2019</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Forsvarsdepartementet</departement>
   <id>74845</id>
   <måned>Februar</måned>
   <tittel>Salg av statens aksjer i AIM Norway AS</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Forsvarsdepartementet</departement>
   <id>74846</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Investeringer i forsvarssektoren</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Helse- og omsorgsdepartementet</departement>
   <id>74847</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Helse- og omsorgsdepartementet</departement>
   <id>74848</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Helse- og omsorgsdepartementet</departement>
   <id>74849</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Folkehelsemeldingen</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Justis- og beredskapsdepartementet</departement>
   <id>74850</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i straffegjennomføringsloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Justis- og beredskapsdepartementet</departement>
   <id>74851</id>
   <måned>Februar</måned>
   <tittel>Endringer i offentleglova</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Justis- og beredskapsdepartementet</departement>
   <id>74852</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Endringer i politiloven - tidsubegrenset bevæpning i avgrensede områder hvor punktbevæpning vil være aktuelt</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74854</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Kommuneproposisjonen 2020</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74855</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74859</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Samisk språk, kultur og samfunnsliv</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74860</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Datatilsynet og Personvernnemndas årsmelding 2018</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74861</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Framtidens Distrikts-Norge</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74856</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Endringer i kommuneloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74857</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Lov om kredittopplysningsvirksomhet</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kommunal- og moderniseringsdepartementet</departement>
   <id>74858</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Endringer i finnmarksloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kulturdepartementet</departement>
   <id>74864</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Mediestøtten</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kulturdepartementet</departement>
   <id>74862</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Endringer i lov 12. april 1992 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kulturdepartementet</departement>
   <id>74863</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kunnskapsdepartementet</departement>
   <id>74865</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i statsborgerloven mv. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kunnskapsdepartementet</departement>
   <id>74866</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i universitets- og høgskoleloven og fagskoleloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kunnskapsdepartementet</departement>
   <id>74867</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Kunnskapsdepartementet</departement>
   <id>74868</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Endringer i introduksjonsloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Landbruks- og matdepartementet</departement>
   <id>74869</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Landbruks- og matdepartementet</departement>
   <id>74870</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksavtalen)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Landbruks- og matdepartementet</departement>
   <id>74871</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Endringer i reindriftsloven</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74872</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74873</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74877</id>
   <måned>Februar</måned>
   <tittel>Lov om endringer i Konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon til ny nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74879</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Helsenæringsmeldingen</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74881</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74882</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Melding om sjøsikkerhet og kystberedskap</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74874</id>
   <måned>Februar</måned>
   <tittel>Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74875</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Endring i lov om offentlig støtte (gjennomføring prosedyreforordningen)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Nærings- og fiskeridepartementet</departement>
   <id>74876</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i aksjelovene og i enkelte andre lover</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Samferdselsdepartementet</departement>
   <id>75214</id>
   <måned>September</måned>
   <tittel>Samtykkeproposisjon om EUs fjerde jernbanepakke</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Samferdselsdepartementet</departement>
   <id>74887</id>
   <måned>Mai</måned>
   <tittel>Lov om infrastruktur for alternative drivstoffer</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Samferdselsdepartementet</departement>
   <id>74883</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Endringer i lov om posttjenester (postloven)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Samferdselsdepartementet</departement>
   <id>74884</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i lov om elektronisk kommunikasjon</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Samferdselsdepartementet</departement>
   <id>74885</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i havne- og farvannsloven (17. april 2009 nr. 19)</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Samferdselsdepartementet</departement>
   <id>74886</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Endringer i veglova (21. juni 1963, nr. 23) mfl.</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74889</id>
   <måned>Januar</måned>
   <tittel>Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av håndhevingsdirektivet</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74890</id>
   <måned>Februar</måned>
   <tittel>Avtale om borgernes rettigheter dersom Storbritannia trer ut av EU og EØS uten utmeldingsavtale</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74891</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Samtykke til godtakelse av forordning om Den europeiske grense- og kystvakt</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74892</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74893</id>
   <måned>Mars</måned>
   <tittel>Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesesituasjoner</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74894</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av prosedyreforordningen</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74895</id>
   <måned>April</måned>
   <tittel>Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74896</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS avtalen av direktiv (EU) 2015/844 om tiltak for å hindre hvitvasking</tittel>
   <type>Proposisjon fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74898</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Digitalisering i utviklingspolitikken</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
  <sak>
   <departement>Utenriksdepartementet</departement>
   <id>74899</id>
   <måned>Juni</måned>
   <tittel>Norges rolle i det multilaterale systemet</tittel>
   <type>Melding fra Regjeringen</type>
  </sak>
 </saker_liste>
</saker_ventet_fra_regjeringen>