Publikasjon

Hent en publikasjon med en spesifisert id.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/publikasjon?publikasjonid=s140213

Alternativt med parameter for å få HTML-dokument:

https://data.stortinget.no/eksport/publikasjon?publikasjonid=dok8-201617-002&format=html

 

Slik henter man opp referater: 

 1. Bruk oppslag i publikasjonstype per sesjon for å finne publikasjons-ID.
 2. Slå opp på publikasjons-ID derfra, legg til html-parameter for å få vist html.

Eksempel:

Referater 2020-2021:
https://data.stortinget.no/eksport/publikasjoner?publikasjontype=referat&sesjonid=2020-2021

Oppslag på en ID derfra viser XML-versjonen: https://data.stortinget.no/eksport/publikasjon?publikasjonid=refs-202021-11-17

Legg til format-parameter for å få vist html-format: 
https://data.stortinget.no/eksport/publikasjon?publikasjonid=refs-202021-11-17&format=html

Respons

Respons er et XML-dokument på «trykkeriformat», alternativt en HTML-bearbeiding av det samme XML-dokumentet. Publikasjoner er ikke tilgjengelige som JSON.

Referater fra og med sesjonen 2016-2017 er produsert i henhold til følgende DTD:
https://www.stortinget.no/dtd/forhandlinger.dtd

Andre publikasjoner (innstillinger, representantforslag, lovforslag etc.) fra og med sesjonen 2016-2017 er produsert i henhold til følgende DTD:
https://www.stortinget.no/dtd/innstillinger.dtd

Referater før sesjonen 2016-2017 er produsert i henhold til følgende DTD:
https://www.stortinget.no/dtd/forhandl_xml.dtd

Andre publikasjoner før sesjonen 2016-2017 er produsert i henhold til følgende DTD:
https://www.stortinget.no/dtd/innst_xml.dtd

Eksempel på dokument på XML-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE forhandling PUBLIC "-//Stortingets EDB-seksjon//DTD//XML Forhandling 2.0//NO" "http://www.stortinget.no/dtd/forhandl_xml.dtd">
<forhandling>
 <mote>
  <folkevalgte>
   <stortingstidende>Stortingstidende</stortingstidende>
   <inneholdende>inneholdende</inneholdende>
   <aar>det 160. stortings forhandlinger</aar>
   <periode>2015 – 2016</periode>
   <forhtit>Forhandlinger i Stortinget</forhtit>
   <sammentreden>
    <tit>
     <uth type="fet">STORTINGETS SAMMENTREDEN</uth>
    </tit>
    <a>År 2015 torsdag den 1. oktober kl. 13 trådte Norges 160. storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.</a>
    <a>
     Første representant for Aust-Agder fylke, Freddy
     <uth type="kursiv">de Ruiter</uth>
     , tok ordet og uttalte:
    </a>
    <a>
     Jeg vil anmode det forrige stortings president, Olemic
     <uth type="kursiv">Thommessen</uth>
     , om midlertidig å lede Stortingets forhandlinger.
    </a>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Olemic Thommessen (H)</navn>
     <a>(fra salen): Hvis ingen har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.</a>
    </innlegg>
    <handling>
     <a>
      <uth type="sperret">Olemic Thommessen</uth>
      inntok så presidentplassen.
     </a>
    </handling>
    <presinnl>
     <a>Fungerende president vil anmode visesekretæren for det forrige storting, Sylvi Graham, om midlertidig å fungere som sekretær.</a>
     <a>Det ble deretter foretatt navneopprop.</a>
     <a>Følgende representanter hadde forfall: Ingebjørg Amanda Godskesen, Mette Tønder, Morten Wold, Kristin Ørmen Johnsen, Jan Arild Ellingsen, Tore Hagebakken, Rasmus Hansson, Jan Bøhler, Geir Pollestad, Geir Sigbjørn Toskedal, Bjørn Lødemel, Bård Hoksrud, Øyvind Korsberg, Arild Grande, Per Sandberg og Stein Erik Lauvås.</a>
     <a>Følgende representant var fraværende: Ingjerd Schou.</a>
     <a>Fra de øvrige fraværende representantene forelå det permisjonssøknader (se nedenfor).</a>
    </presinnl>
    <presinnl>
     <a>Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt.</a>
     <a>Det foreligger en rekke permisjonssøknader:</a>
     <liste type="fri">
      <pkt>
       <a>
        – Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jens
        <uth type="kursiv">Stoltenberg</uth>
        i tiden fra og med 1. oktober til og med 30. september 2016 på grunn av stilling som NATOs generalsekretær
       </a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>
        – fra representantene Geir Jørgen
        <uth type="kursiv">Bekkevold</uth>
        , Jette F.
        <uth type="kursiv">Christensen</uth>
        , Per Rune
        <uth type="kursiv">Henriksen</uth>
        , Frank J.
        <uth type="kursiv">Jenssen</uth>
        , Abid Q.
        <uth type="kursiv">Raja</uth>
        og Erlend
        <uth type="kursiv">Wiborg</uth>
        om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 21. oktober, alle for å delta i De forente nasjoners 70. ordinære generalforsamling i New York.
       </a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>
        – fra representantene Tom E. B.
        <uth type="kursiv">Holthe</uth>
        og Magne
        <uth type="kursiv">Rommetveit</uth>
        om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 6. november, begge for å delta i sjefskurs ved Forsvarets høgskole
       </a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>
        – fra representanten Lise
        <uth type="kursiv">Christoffersen</uth>
        om permisjon i dagene 1. og 2. oktober for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2015-sesjon, 4. del, i Strasbourg
       </a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>
        – fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Heikki Eidsvoll
        <uth type="kursiv">Holmås</uth>
        fra og med 1. oktober og inntil videre
       </a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>
        – fra representanten Nikolai
        <uth type="kursiv">Astrup</uth>
        om foreldrepermisjon i dagene 1. og 2. oktober
       </a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>
        – fra representanten Trond
        <uth type="kursiv">Giske</uth>
        om velferdspermisjon i dagene 1. og 2. oktober
       </a>
      </pkt>
     </liste>
     <a>Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.</a>
     <a>
      Fra henholdsvis første og andre vararepresentant for Oslo, Frode
      <uth type="kursiv">Helgerud</uth>
      og Afshan
      <uth type="kursiv">Rafiq</uth>
      , foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Astrups permisjon, av velferdsgrunner.
     </a>
     <a>Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:</a>
     <liste type="fri">
      <pkt>
       <a>1. Søknadene behandles straks og innvilges.</a>
      </pkt>
      <pkt>
       <a>2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:</a>
       <a>
        For Akershus fylke: Siri
        <uth type="kursiv">Engesæth</uth>
        1.–21. oktober
       </a>
       <a>
        For Buskerud fylke: Laila
        <uth type="kursiv">Gustavsen</uth>
        1. og 2. oktober
       </a>
       <a>
        For Hordaland fylke Eigil
        <uth type="kursiv">Knutsen</uth>
        1. oktober–5. november, Marianne S.
        <uth type="kursiv">Bjorøy</uth>
        og Roald Aga
        <uth type="kursiv">Haug</uth>
        , begge 1.–21. oktober,
       </a>
       <a>
        For Oslo: Truls
        <uth type="kursiv">Wickholm</uth>
        1. oktober–30. september 2016, John Christian
        <uth type="kursiv">Elden</uth>
        1. og 2. oktober og Ingunn
        <uth type="kursiv">Gjerstad</uth>
        1. oktober og inntil videre
       </a>
       <a>
        For Telemark fylke: Hanne
        <uth type="kursiv">Thürmer</uth>
        1.–21. oktober
       </a>
       <a>
        For Sør-Trøndelag fylke: Audun
        <uth type="kursiv">Otterstad</uth>
        1. og 2. oktober og Torhild
        <uth type="kursiv">Aarbergsbotten</uth>
        1.–21. oktober
       </a>
       <a>
        For Vestfold fylke: Ellen
        <uth type="kursiv">Eriksen</uth>
        1. oktober–5. november
       </a>
       <a>
        For Østfold fylke: Kjell Håvard
        <uth type="kursiv">Jensen</uth>
        1.-21. oktober
       </a>
      </pkt>
     </liste>
    </presinnl>
    <presinnl>
     <a>Siri Engesæth, Laila Gustavsen, Eigil Knutsen, Marianne S. Bjorøy, Roald Aga Haug, Truls Wickholm, John Christian Elden, Ingunn Gjerstad, Hanne Thürmer, Audun Otterstad, Torhild Aarbergsbotten, Ellen Eriksen og Kjell Håvard Jensen er til stede og vil ta sete.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="kursiv">Valg av presidenter og sekretærer</uth>
    </a>
    <presinnl>
     <a>Det skal foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd.</a>
     <a>Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler.</a>
     <a>
      Fungerende president ber om forslag på Stortingets
      <uth type="kursiv">president</uth>
      .
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Trond Helleland (H):</navn>
     <a>
      Jeg vil foreslå Olemic
      <uth type="kursiv">Thommessen.</uth>
     </a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Olemic Thommessen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Presidenten ber så om forslag på Stortingets
      <uth type="kursiv">første visepresident.</uth>
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Jonas Gahr Støre (A):</navn>
     <a>
      Jeg har den ære å foreslå Marit
      <uth type="kursiv">Nybakk.</uth>
     </a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>
      Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets
      <uth type="kursiv">første visepresident.</uth>
      – Andre forslag foreligger ikke.
     </a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Presidenten ber så om forslag på Stortingets
      <uth type="kursiv">andre visepresident</uth>
      .
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Harald T. Nesvik (FrP):</navn>
     <a>
      Jeg har den glede å foreslå Kenneth
      <uth type="kursiv">Svendsen.</uth>
     </a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Kenneth Svendsen er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Harald T. Nesvik ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Presidenten ber så om forslag på Stortingets
      <uth type="kursiv">tredje visepresident.</uth>
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Jonas Gahr Støre (A):</navn>
     <a>
      Jeg har æren av å foreslå Svein Roald
      <uth type="kursiv">Hansen</uth>
      .
     </a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Svein Roald Hansen er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Presidenten ber så om forslag på Stortingets
      <uth type="kursiv">fjerde visepresident.</uth>
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Trond Helleland (H):</navn>
     <a>Jeg foreslår Ingjerd Schou.</a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Ingjerd Schou er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Presidenten ber så om forslag på Stortingets
      <uth type="kursiv">femte visepresident</uth>
      .
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Knut Arild Hareide (KrF):</navn>
     <a>
      Eg har gleda av å føreslå Line Henriette
      <uth type="kursiv">Hjemdal</uth>
      .
     </a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Knut Arild Hareide ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på
      <uth type="kursiv">sekretær</uth>
      .
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Jonas Gahr Støre (A):</navn>
     <a>Jeg har den ære å foreslå Jette F. Christensen.</a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Jette F. Christensen er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Jonas Gahr Støre ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>
      Presidenten ber så om forslag på
      <uth type="kursiv">visesekretær</uth>
      .
     </a>
    </presinnl>
    <innlegg type="hovedinnlegg">
     <navn>Trond Helleland (H):</navn>
     <a>Jeg har den ære og glede å foreslå Sylvi Graham.</a>
    </innlegg>
    <presinnl>
     <a>Sylvi Graham er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke.</a>
    </presinnl>
    <a>
     <uth type="sperret">Votering:</uth>
    </a>
    <a>Forslaget fra Trond Helleland ble enstemmig bifalt.</a>
    <presinnl>
     <a>Norges 160. storting erklæres herved lovlig konstituert.</a>
     <a>Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt.</a>
     <a>Tidspunktet vil senere bli kunngjort.</a>
     <a>Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt.</a>
     <a>Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser også denne bemyndigelse for gitt.</a>
     <a>Som deputasjon oppnevnes representantene Bård Vegar Solhjell, leder, Martin Kolberg, Trond Helleland, Jørund Rytman, Anders B. Werp, Torgeir Micaelsen og Morten Wold.</a>
     <a>I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke i dag, torsdag 1. oktober kl. 17.00.</a>
     <a>Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.</a>
    </presinnl>
   </sammentreden>
  </folkevalgte>
  <hevet>
   <slutt>Møtet hevet kl. 13.16.</slutt>
  </hevet>
 </mote>
</forhandling>