Talerliste

Hent talerlistedata fra et pågående møte i stortingssalen.

Dersom det ikke er et aktivt møte, kommer det informasjon om neste møte dersom dette er planlagt.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/talerliste

Siden det er antatt at dette datasettet vil bli forespurt ofte fra applikasjoner som skal vise talerlisten fra stortingsmøter, er det lagt på et data-buffer i serverapplikasjonen slik at databasen ikke blir forespurt oftere enn rundt en gang i sekundet. Informasjonen går gjennom en lang sekvens av delsystemer fra konferansesystemet i stortingssalen og ut til sluttbruker.

Tester viser at det likevel er god synkronisme mellom det som virkelig skjer i stortingssalen og visning av talerlisten i «sann tid».

Den dynamiske talerlistevisningen på www.stortinget.no er også en praktisk realisering av dette.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

talerliste_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

mote_id

Identifikator for møtet

mote_aktivitet_status

Element som definerer aktivitetsstatus for møtet. Gyldige verdier er:

 • ikke_startet
 • aktiv
 • pause

mote_start_dato_tid

Element som definerer start dato og tid for møtet.
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning

mote_neste_start_dato_tid

Element som definerer eventuell neste start dato og tid for møtet. Dette elementet er bare brukt når møtet har en lang pause, så normalt er verdien «0001-01-01T00:00:00» for et aktivt møte. Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning

taleinformasjon_liste

Inneholder elementer for alle dagsordensakene som debatteres samlet

taleinformasjon

Element som definerer dagsordensaken som debatteres

dagsorden_sak_nummer

Element som definerer saksnummer på dagsorden

sak_aktivitet_status

Element som definerer aktivitetsstatus for møtet. Gyldige verdier er:

 • ikke_startet
 • aktiv
 • pause

sak_tittel

Element som definerer tittel på dagsordensaken

sak_henvisning

Element som definerer henvisning for saken. Denne er relevant bare dersom dagsordensaken er en sak, og ikke f.eks. en interpellasjon.

taler_liste

Inneholder elementer for alle talere som er registrert i øyeblikket

taler

Inneholder elementer som definerer en taler registrert på den eksisterende talerlisten

rekkefolge_nummer

Element som definerer rekkefølge for denne taler

innleggrekkefolge_nummer

Element som definerer rekkefølge for hovedinnlegg. Verdi er -1 for innlegg som ikke er hovedinnlegg.

rekkefolge_status

Element som definere rekkefølgestatus for denne taler. Gyldige verdier er:

 • fortid
 • naavaerende
 • fremtid

start_tid

Element som definerer når denne taler startet å tale. Før denne taler har startet er verdien «0001-01-01T00:00:00». Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid med sekunds oppløsning.

tildelt_sekunder

Element som definerer hvor lang taletid denne taler er blitt tildelt. Tildeling har oppløsning i minutter.

tale_type

Element som definerer hva slags type innlegg denne taler har. Gyldige verdier er:

 • IKKESATT
 • INNL
 • KMERK
 • REPL
 • REPLSV
 • MSPT_SPM
 • MSPT_SVAR
 • MSPT_TILSPM
 • MSPT_TILSVA
 • OSPT_SPM
 • OSPT_SVAR
 • OSPT_TILSPM
 • OSPT_TILLSV
 • REDGJ
 • 30MIN
 • 20MIN
 • 15MIN
 • 10MIN
 • 5MIN
 • 4MIN
 • 3MIN

Viktige forkortelser er:

 • MSPT – Muntlig Spørretime
 • OSPT – Ordinær Spørretime

REPL og REPLSV er assosiert med det forgående hovedinnlegget.
For Spørretime er _SVAR, _TILSPM og _TILSV assosiert med foregående _SPM

taler_person_id

Element som definerer person id til denne taler.

taler_parti_id

Element som definerer parti id til denne taler.

taler_rolle

Element som definerer rollen til denne taler. Vanlige verdier, dersom denne har verdi, er:

 • Saksordfører
 • Interpellant
 • Statsminister
 • Statsråd

antall_replikker

Element som definerer hvor mange som ønsker et replikk innlegg til denne taler.

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        
<talerliste_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <mote_aktivitet_status>aktiv</mote_aktivitet_status>
 <mote_id>9545</mote_id>
 <mote_neste_start_dato_tid>0001-01-01T00:00:00</mote_neste_start_dato_tid>
 <mote_start_dato_tid>2014-04-08T10:00:00</mote_start_dato_tid>
 <taleinformasjon_liste>
  <taleinformasjon>
   <sak_aktivitet_status>aktiv</sak_aktivitet_status>
   <sak_henvisning i:nil="true" />
   <dagsorden_sak_nummer>3</dagsorden_sak_nummer>
   <sak_tittel>Interpellasjon fra representanten Karin Andersen til justis- og beredskapsministeren:</sak_tittel>
  </taleinformasjon>
 </taleinformasjon_liste>
 <taler_liste>
  <taler>
   <antall_replikker>0</antall_replikker>
   <rekkefolge_status>fortid</rekkefolge_status>
   <rekkefolge_nummer>1</rekkefolge_nummer>
   <innleggrekkefolge_nummer>1</innleggrekkefolge_nummer>
   <start_tid>2014-04-08T10:45:10</start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <taler_parti_id>SV</taler_parti_id>
   <taler_person_id>KAAN</taler_person_id>
   <taler_rolle>Interpellant</taler_rolle>
   <tildelt_sekunder>600</tildelt_sekunder>
  </taler>
  <taler>
   <antall_replikker>0</antall_replikker>
   <rekkefolge_status>fortid</rekkefolge_status>
   <rekkefolge_nummer>2</rekkefolge_nummer>
   <innleggrekkefolge_nummer>2</innleggrekkefolge_nummer>
   <start_tid>2014-04-08T10:55:28</start_tid>
   <tale_type>INNL</tale_type>
   <taler_parti_id>FrP</taler_parti_id>
   <taler_person_id>ANA</taler_person_id>
   <taler_rolle>Statsråd</taler_rolle>
   <tildelt_sekunder>600</tildelt_sekunder>
  </taler>
  <taler>
   <antall_replikker>0</antall_replikker>
   <rekkefolge_status>naavaerende</rekkefolge_status>
   <rekkefolge_nummer>3</rekkefolge_nummer>
   <innleggrekkefolge_nummer>3</innleggrekkefolge_nummer>
   <start_tid>2014-04-08T11:00:16</start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <taler_parti_id>SV</taler_parti_id>
   <taler_person_id>KAAN</taler_person_id>
   <taler_rolle>Interpellant</taler_rolle>
   <tildelt_sekunder>180</tildelt_sekunder>
  </taler>
  
  . . .
  
  <taler>
   <antall_replikker>0</antall_replikker>
   <rekkefolge_status>fremtid</rekkefolge_status>
   <rekkefolge_nummer>8</rekkefolge_nummer>
   <innleggrekkefolge_nummer>6</innleggrekkefolge_nummer>
   <start_tid>0001-01-01T00:00:00</start_tid>
   <tale_type>3MIN</tale_type>
   <taler_parti_id>FrP</taler_parti_id>
   <taler_person_id>ANA</taler_person_id>
   <taler_rolle>Statsråd</taler_rolle>
   <tildelt_sekunder>180</tildelt_sekunder>
  </taler>
 </taler_liste>
</talerliste_oversikt>