Sak

Hent detaljert informasjon om en spesifikk sak.

Informasjonen omfatter blant annet saksgang og status, samt lenker til publikasjoner relatert til saken.

For deg som ikke har utviklerkompetanse anbefaler vi tjenesten "Finn saken" på stortinget.no.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

detaljert_sak

xml rot-element som definerer dokumentet

id

Element som definerer identifikator for saken

sak_sesjon

Element som definerer sesjon for saken

sak_nummer

Element som definerer nummer for saken

type

Element som definerer type sak:

 • budsjett
 • lovsak
 • alminneligsak

status

Element som definerer status for saken:

 • varslet
 • mottatt
 • til_behandling
 • behandlet
 • trukket
 • bortfalt

dokumentgruppe

Element som definerer dokumentgruppe for saken:

 • proposisjon
 • melding
 • redegjoerelse
 • representantforslag
 • dokumentserien
 • innstillingssaker
 • innberetning

tittel

Element som definerer tittel for saken

korttittel

Element som definerer kort tittel for saken

henvisning

Element som definerer henvisning for saken

innstillingstekst

Element som definerer innstillingsteksten for saken

vedtakstekst

Element som definerer vedtakstekst for saken

kortvedtak

Element som definerer kortvedtakstekst for saken

parentestekst

Element som definerer vedtakstekst for saken

ferdigbehandlet

Element som definerer om saken er ferdigbehandlet eller ikke. Dersom elementet «status» har verdi «behandlet» betyr dette bare at saken er behandlet i komiteen.

komite

Element som definerer komiteen som eventuelt behandler saken (se forespørsel etter komiteer)

sakgang

Element som definerer saksgang for saken (se forespørsel etter saksganger)

saksordfoerer_liste

Inneholder elementer for alle representanter som er saksordførere for saken (se forespørsel etter representanter)

sak_opphav

Element som inneholder andre elementer som definerer opphavet for saken, f.eks. forslagstillere for representantforslag og grunnlovsforslag.

forslagstiller_liste

Inneholder elementer for alle representanter som er forslagstillere dersom det er relevant for saken (se forespørsel etter representanter)

publikasjon_referanse_liste

Inneholder elementer for publikasjonsreferanser for saken

publikasjon_referanse

Inneholder elementer definererer en publikasjonsreferanse for saken

eksport_id

Inneholder elementer definererer en eksport id for publikasjonen. Denne har verdi bare dersom publikasjonen er tilgjengelig for eksport.

lenke_tekst

Inneholder elementer definererer en lenke tekst for publikasjonen.

lenke_url

Inneholder elementer definererer en lenke url for publikasjonen.

type

Inneholder elementer definererer en type for publikasjonen, gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • regjering
 • dok3
 • dok8
 • dok12
 • dokumentserie
 • innberetning
 • innstilling
 • vedtak
 • lovvedtak
 • lovanmerkning
 • referat

undertype

Inneholder elementer definererer en undertype for publikasjonen

emne_liste

Inneholder elementer for alle emner som saken er assosiert med (se forespørsel etter emner)

stikkord_liste

Inneholder alle stikkord som er assosiert med saken

sak_relasjon_liste

Inneholder elementer for alle andre som er relaterte til saken

relatert_sak_id

Element som definerer id for den relaterte saken

relatert_sak_korttittel

Element som definerer korttittel for den relaterte saken

relasjon_type

Element som definerer typen relasjon mellom denne saken og den relaterte saken, gyldige verdier er:

 • ikke_spesifisert
 • ukjent
 • relatertdiv
 • fellesinnst
 • sammekilde
 • oversendtfor
 • oversendtfra
 • tilbakemeld
 • tilbakeprop
 • fremmetigjen
 • tidlfremmet
 • sakgrunnlag

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<detaljert_sak xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <dokumentgruppe>representantforslag</dokumentgruppe>
 <emne_liste>

....
 </emne_liste>
 <ferdigbehandlet>true</ferdigbehandlet>
 <henvisning>Dokument 8:175 S (2009-2010), Innst. 109 S (2010-2011)</henvisning>
 <id>47163</id>
 <innstillingstekst>Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om å utrede etablering av en transportetat, etter modell fra Sverige og Finland, med ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøtransport, for å sikre helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren</innstillingstekst>
 <komite>

....

 </komite>
 <korttittel>Representantforslag om å utrede etablering av en transportetat</korttittel>
 <kortvedtak>Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Kristelig Folkeparti drøftet forslag om å utrede etablering av en felles transportetat etter modell fra Sverige og Finland. Stortinget fattet vedtak om å legge forslaget ved protokollen med stemmene fra Ap, SV og Sp.</kortvedtak>
 <parentestekst>Forslag fra (KrF)</parentestekst>
 <publikasjon_referanse_liste>
  <publikasjon_referanse>
   <eksport_id i:nil="true" />
   <lenke_tekst>Dokument 8:175 S (2009-2010)</lenke_tekst>
   <lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2009-2010/dok8-200910-175/</lenke_url>
   <type>dok8</type>
   <undertype i:nil="true" />
  </publikasjon_referanse>

....
  <publikasjon_referanse>
   <eksport_id i:nil="true" />
   <lenke_tekst>Stortingsreferat 08.12.2010</lenke_tekst>
   <lenke_url>//www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2010-2011/101208/7/</lenke_url>
   <type>referat</type>
   <undertype>storting</undertype>
  </publikasjon_referanse>
 </publikasjon_referanse_liste>
 <sak_nummer>175</sak_nummer>
 <sak_opphav>
  <forslagstiller_liste>

....
  </forslagstiller_liste>
 </sak_opphav>
 <sak_relasjon_liste />
 <sak_sesjon>2009-2010</sak_sesjon>
 <saksgang>
  <id>REPRFORS</id>
  <navn>Forslag fra Representanter</navn>
  <saksgang_steg_liste>
   <saksgang_steg>
    <id>SAK</id>
    <navn>Forslag</navn>
    <steg_nummer>1</steg_nummer>
    <uaktuell>false</uaktuell>
   </saksgang_steg>

....
  </saksgang_steg_liste>
 </saksgang>
 <saksordfoerer_liste>

....
 </saksordfoerer_liste>
 <status>behandlet</status>
 <stikkord_liste xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>Transportetat</d2p1:string>
  <d2p1:string>Transportsektoren</d2p1:string>
 </stikkord_liste>
 <tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om å utrede etablering av en transportetat, etter modell fra Sverige og Finland, med ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøtransport for å sikre helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren</tittel>
 <type>alminneligsak</type>
 <vedtakstekst>Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg</vedtakstekst>
</detaljert_sak>