Enkeltspørsmål

Vi har dessverre en feil i uthenting av spørsmål fra kildesystemene akkurat nå. Feilretting pågår, og vi beklager ulempene dette medfører. 

Hent detaljert informasjon om et spesifikt spørsmål eller interpellasjon.

Informasjonen er mye av det samme som i listene for spørsmål, men inneholder noe mer informasjon om spørsmålet, blant annet hele spørsmålsteksten og eventuelt svaret for besvarte skriftlige spørsmål.

For deg som ikke har utviklerkompetanse anbefaler vi vår spørsmålsdatabygger.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

detaljert_sporsmal

xml rot-element som definerer dokumentet.

begrunnelse

Element som inneholder begrunnelse for spørsmålet.

besvart_av

Element som definerer personen som har besvart spørsmålet.

besvart_av_minister

Element som definerer minister-ID til besvarer.

besvart_av_minitser_tittel

Element som definerer tittelen til ministeren som har besvart spørsmålet.

besvart_dato

Element som definerer dato for når spørsmålet er besvart
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

besvart_pa_vegne_av

Element som definerer hvilken person spørsmålet er besvart på vegne av, dersom den som svarer er en annen enn den som er rette vedkommende til å svare.

besvart_pa_vegne_av_minister_id

Element som definerer minister-ID til minsteren spørsmålet er besvart på vegne av.

besvart_av_minister_tittel

Element som definerer tittelen til ministeren spørsmålet er besvart på vegne av.

dagsorden_saknummer

Element som definerer saksnummeret for spørsmålet på dagsorden, hvis det foreligger. Kan bruks bla. for å finne riktig kapittel i et referat en interpellasjon ble avhold.

datert_dato

Element som definerer dato for når spørsmålet er datert
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

flyttet_til

Element som definerer om spørsmålet er overført til en annen minister:

 • ikke_spesifisert
 • rette_vedkommende
 • settestatsrad

fremsatt_av_annen

Element som definerer hvem som har fremsatt spørsmålet (se forespørsel etter representanter).

id

Element som definerer identifikator for spørsmålet.

rette_vedkommende

Element som definerer person som er rette vedkommende for spørsmålet, dersom ministeren det er stilet til ikke er rette vedkommende til å besvare dette.

rette_vedkommende_minister_id

Element som definerer minister-ID for minister som er rette vedkommende for spørsmålet, dersom ministeren det er stilet til ikke er rette vedkommende til å besvare dette.

rette_vedkommende_minister_tittel

Element som definerer tittel for minister som er rette vedkommende for spørsmålet, dersom ministeren det er stilet til ikke er rette vedkommende til å besvare dette.

sendt_dato

Element som definerer dato for når spørsmålet er sendt
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

sporsmal

Inneholder elementer som definerer et spørsmål

sporsmal_fra

Element som definerer spørsmålstiller (se forespørsel etter representanter)

sporsmal_nummer

Element som definerer identifikator for spørsmålets nummer

sporsmal_til

Element som definerer ministeren spørsmålet er stilet til

sporsmal_til_minister_id

Element som definerer minister-ID til ministeren spørsmålet er stilet til.

sporsmal_til_minister_tittel

Element som definerer tittel til ministeren spørsmålet er stilet til.

tittel

Element som definerer identifikator for spørsmålsteksten, evt. redaksjonel beskrivelse av spørsmålet.

status

Element som definerer status for spørsmålet:

 • ikke_spesifisert
 • besvart
 • bortfalt
 • til_behandling
 • trukket
 • venter_utsatt

type

Element som definerer type for spørsmålet:

 • sporretime_sporsmal
 • muntlig_sporsmal
 • til_presidentskapet
 • ved_motets_slutt
 • interpellasjon
 • skriftlig_sporsmal

Her er et eksempel på en forkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<detaljert_sporsmal xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://data.stortinget.no">
 <begrunnelse>Å tilbakeføre domfelte etter soning til samfunnet er en viktig oppgave for å lykkes i å holde gjentaker-kriminaliteten lav. I dag er det i Norge lav gjentaker-kriminalitet sammenliknet med de fleste andre land i Europa. Å ha et godt samarbeid mellom etatene, slik departementet beskriver, er viktig. Evalueringen av "Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram" anbefaler at det etableres en ordning med Nav ansatte i alle fengsler. Den peker videre på at ordningen har møtt de dømtes behov for koordinerte og sammenhengende tjenester.</begrunnelse>
 <besvart_av>
  <respons_dato_tid>2019-03-28T21:05:11.8923049+01:00</respons_dato_tid>
  <versjon>1.6</versjon>
  <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
  <etternavn>Eriksson</etternavn>
  <foedselsdato>1974-04-23T00:00:00</foedselsdato>
  <fornavn>Robert</fornavn>
  <id>RE</id>
  <kjoenn>mann</kjoenn>
 </besvart_av>
 <besvart_av_minister_id>ASD</besvart_av_minister_id>
 <besvart_av_minister_tittel>arbeids- og sosialministeren</besvart_av_minister_tittel>
 <besvart_dato>2014-11-21T00:00:00</besvart_dato>
 <besvart_pa_vegne_av i:nil="true" />
 <besvart_pa_vegne_av_minister_id i:nil="true" />
 <besvart_pa_vegne_av_minister_tittel i:nil="true" />
 <dagsorden_saknummer>-1</dagsorden_saknummer>
 <datert_dato>2014-11-13T00:00:00</datert_dato>
 <flyttet_til>rette_vedkommende</flyttet_til>
 <fremsatt_av_annen i:nil="true" />
 <id>61235</id>
 <rette_vedkommende>
  <respons_dato_tid>2019-03-28T21:05:11.8923049+01:00</respons_dato_tid>
  <versjon>1.6</versjon>
  <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
  <etternavn>Eriksson</etternavn>
  <foedselsdato>1974-04-23T00:00:00</foedselsdato>
  <fornavn>Robert</fornavn>
  <id>RE</id>
  <kjoenn>mann</kjoenn>
 </rette_vedkommende>
 <rette_vedkommende_minister_id>ASD</rette_vedkommende_minister_id>
 <rette_vedkommende_minister_tittel>arbeids- og sosialministeren</rette_vedkommende_minister_tittel>
 <sendt_dato>2014-11-13T00:00:00</sendt_dato>
 <sesjon_id>2014-2015</sesjon_id>
 <sporsmal>I Prop 1 S Justisdepartementet beskrives behovet for å styrke forvaltningssamarbeidet mellom fengslene og blant annet Nav. "Et av tiltakene er at Arbeids- og velferdsetaten skal styrke sin tilstedeværelse i fengslene" (s 61.) Den forrige regjeringen startet prosjektet Nav i fengslene og ordningen har i hovedsak fått gode tilbakemeldinger. Jeg kan ikke se at det er knyttet budsjettmidler til dette. &lt;br/&gt;Hva konkret består styrkingen i, og hva koster den i form av økte årsverk og penger?</sporsmal>
 <sporsmal_fra>
  <respons_dato_tid>2019-03-28T21:05:42.4079921+01:00</respons_dato_tid>
  <versjon>1.6</versjon>
  <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
  <etternavn>Henriksen</etternavn>
  <foedselsdato>1955-08-10T00:00:00</foedselsdato>
  <fornavn>Kari</fornavn>
  <id>KARH</id>
  <kjoenn>kvinne</kjoenn>
  <fylke>
   <respons_dato_tid>2019-03-28T15:06:23.4145774+01:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <historisk_fylke>false</historisk_fylke>
   <id>VA</id>
   <navn>Vest-Agder</navn>
  </fylke>
  <parti>
   <respons_dato_tid>2019-03-28T20:53:47.0159637+01:00</respons_dato_tid>
   <versjon>1.6</versjon>
   <id>A</id>
   <navn>Arbeiderpartiet</navn>
   <representert_parti>true</representert_parti>
  </parti>
  <vara_representant>false</vara_representant>
 </sporsmal_fra>
 <sporsmal_nummer>209</sporsmal_nummer>
 <sporsmal_til>
  <respons_dato_tid>2019-03-28T21:05:12.126682+01:00</respons_dato_tid>
  <versjon>1.6</versjon>
  <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
  <etternavn>Anundsen</etternavn>
  <foedselsdato>1975-11-17T00:00:00</foedselsdato>
  <fornavn>Anders</fornavn>
  <id>ANA</id>
  <kjoenn>mann</kjoenn>
 </sporsmal_til>
 <sporsmal_til_minister_id>JBD</sporsmal_til_minister_id>
 <sporsmal_til_minister_tittel>justis- og beredskapsministeren</sporsmal_til_minister_tittel>
 <status>besvart</status>
 <svar>Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har i fellesskap vurdert hvordan de to departementer ut fra sitt forvaltningsansvar kan legge til rette for en best mulig oppfølging av innsatte. Målet med oppfølgingen er integrering i samfunnet etter løslatelse gjennom deltakelse i arbeidslivet. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;De vurderingene som er gjort bygger bl.a. på erfaringer fra prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring fra fengsel til kvalifiseringsprogrammet”. Dette prosjektet ble gjennomført fra 2009 til 2013. Det er videre utarbeidet retningslinjer for fordeling av roller mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen i tilbakeføringsarbeidet. Det er også inngått en ny samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten. Kriminalomsorgen har videre lagt til rette for gode arbeidsforhold i fengslene for veiledere fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Avklaring av oppgaver og ansvar gjennom retningslinjene og samarbeidsavtalen vil isolert sett bidra til mer effektiv ressursbruk for både Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen, slik at mer ressurser kan brukes til oppfølging av innsatte.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Innsatte har de samme rettigheter til tjenester fra arbeids- og velferdsforvaltningen som befolkningen for øvrig. Noen av de innsatte har utenlandsk statsborgerskap og vil av den grunn stå uten lovlig opphold i landet etter endt soning. Disse vil ikke ha rett til tjenester fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Samtidig er det stor gjennomstrømning av innsatte i fengslene. Mange soner fengselsstraffer av kort varighet. Noen av disse vil antakelig være mindre aktuelle for særskilt oppfølging fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er derfor innsatte med fengselsstraffer av en viss varighet som vil være mest aktuelle for arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester, og oppfølgingen vil antakelig først finne sted etter en periode av fengselsoppholdet. På denne bakgrunn er det vanskelig å gi et godt anslag på hvor stor andel av de innsatte som til enhver tid vil ha rett til og ha behov for oppfølging fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Det er også usikkert hvor omfattende oppfølging det vil være behov for. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samlet sett er det ikke nå grunnlag for å tallfeste omfanget av økt tilstedeværelse. Slik jeg ser det, vil behovet for ressursinnsats fra arbeids- og velferdsforvaltningen i fengslene også måtte ses i lys av den effektiviseringen som følger av at en nå etablerer klarere fordeling av roller og ansvar mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;For meg er det viktig at innsatte med behov tilbys god og egnet oppfølging i fengslene slik at de etter fengselsoppholdet kan komme tilbake til arbeids- og samfunnsliv. For å få dette til er jeg innstilt på at departementet gjennom styringsdialogen legger til rette for økt tilstedeværelse i fengslene fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Det vil også bli lagt til rette for nødvendig kompetanseheving av veiledere fra arbeids- og velferdsforvaltningen.</svar>
 <tittel>I Prop 1 S Justisdepartementet beskrives behovet for å styrke forvaltningssamarbeidet mellom fengslene og blant annet Nav. "Et av tiltakene er at Arbeids- og velferdsetaten skal styrke sin tilstedeværelse i fengslene" (s 61.) Den forrige regjeringen startet prosjektet Nav i fengslene og ordningen har i hovedsak fått gode tilbakemeldinger. Jeg kan ikke se at det er knyttet budsjettmidler til dette. &lt;br/&gt;Hva konkret består styrkingen i, og hva koster den i form av økte årsverk og penger?</tittel>
 <type>skriftlig_sporsmal</type>
</detaljert_sporsmal>