Voteringer

Hent en oversikt over alle voteringer for en spesifisert sak.

Les også kommentar til datagrunnlaget for voteringer.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

sak_votering_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sak_id

Identifikator for spesifisert sak

sak_votering_liste

Inneholder elementer for alle voteringer for angitt sak

sak_votering

Inneholder elementer som definerer en votering

votering_id

Element som definerer identifikator for voteringen

alternativ_votering_id

Element som definerer identifikator for en eventuell alternativ votering

president

Element som definerer den fra presidentskapet som er møteleder (se forespørsel etter representanter)

fri_votering

Element som angir om voteringen er relatert til ett eller flere voteringsforslag eller til saken som helhet (true/false, true dersom voteringen er relatert til saken som helhet)

votering_tema

Element som definerer hva voteringen gjelder. Vanligvis hvilke voteringsforslag det voteres over, eventuelt hvilke deler av forslag(et) det voteres over. NB! Dette elementet må alltid sammenholdes med forslagsteksten for å vite hvilke deler av forslaget det voteres over.

vedtatt

Element som angir om tema for voteringen er vedtatt

votering_metode

Element som definerer metode for voteringen:

 • elektronisk
 • navneopprop
 • staaende_sittende
 • skriftlig

personlig_votering

Element som angir om voteringen ble utført med personlig stemmegivning

antall_for

Element som definerer antall representanter som stemte for ved personlig votering

antall_mot

Element som definerer antall representanter som stemte mot ved personlig votering

antall_ikke_tilstede

Element som definerer antall representanter som ikke var til stede ved personlig votering

behandlingsrekkefoelge

Element som definerer trinn i behandlingsrekkefølgen (for lovsaker er det behandling i to møter i plenum, i noen tilfeller tre møter)

mote_kart_nummer

Element som definerer kartnummer for møtet

dagsorden_sak_nummer

Element som definerer saksnummer på dagsorden

kommentar

Element som definerer en eventuell kommentar til voteringen

votering_resultat_type

Element som definerer resultat typen for voteringen.
Dette er såkalt faste koder som kan benyttes i stedet for vanlig votering med bruk av voteringsknapper:

 • manuell
 • enstemmig_vedtatt
 • vedtatt_mot_N_stemmer
 • forkastet_mot_N_stemmer
 • vedtatt_med_president_dobbeltstemme
 • forkastet_med_president_dobbeltstemme

votering_resultat_tekst

Element som definerer resultat-tekst for voteringen

votering_tid

Element som definerer tidspunkt for voteringen
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid

Her er et eksempel på en respons på xml-format:

         <sak_votering_liste>
  <sak_votering>
   <alternativ_votering_id>363</alternativ_votering_id>
   <antall_for>50</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>67</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>52</antall_mot>
   <behandlingsrekkefolge>1</behandlingsrekkefolge>
   <dagsorden_sak_nummer>2</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar></kommentar>
   <mote_kart_nummer>-1</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Andersen</etternavn>
    <foedselsdato>1957-05-27T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Dag Terje</fornavn>
    <id>DTA</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
    <fylke>
     <id>Ve</id>
     <navn>Vestfold</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <id>A</id>
     <navn>Arbeiderpartiet</navn>
    </parti>
   </president>
   <sak_id>47163</sak_id>
   <vedtatt>false</vedtatt>
   <votering_id>362</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, Sp og SV</votering_tema>
   <votering_tid>2010-12-08T19:57:46.917</votering_tid>
  </sak_votering>
  <sak_votering>
   <alternativ_votering_id>362</alternativ_votering_id>
   <antall_for>52</antall_for>
   <antall_ikke_tilstede>67</antall_ikke_tilstede>
   <antall_mot>50</antall_mot>
   <behandlingsrekkefolge>1</behandlingsrekkefolge>
   <dagsorden_sak_nummer>2</dagsorden_sak_nummer>
   <fri_votering>false</fri_votering>
   <kommentar></kommentar>
   <mote_kart_nummer>-1</mote_kart_nummer>
   <personlig_votering>true</personlig_votering>
   <president>
    <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
    <etternavn>Andersen</etternavn>
    <foedselsdato>1957-05-27T00:00:00</foedselsdato>
    <fornavn>Dag Terje</fornavn>
    <id>DTA</id>
    <kjoenn>mann</kjoenn>
    <fylke>
     <id>Ve</id>
     <navn>Vestfold</navn>
    </fylke>
    <parti>
     <id>A</id>
     <navn>Arbeiderpartiet</navn>
    </parti>
   </president>
   <sak_id>47163</sak_id>
   <vedtatt>true</vedtatt>
   <votering_id>363</votering_id>
   <votering_metode>ikke_spesifisert</votering_metode>
   <votering_resultat_type>ikke_spesifisert</votering_resultat_type>
   <votering_resultat_type_tekst i:nil="true" />
   <votering_tema>Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra A, Sp og SV</votering_tema>
   <votering_tid>2010-12-08T19:57:46.917</votering_tid>
  </sak_votering>
 </sak_votering_liste>
</sak_votering_oversikt>