Saker

Hent en oversikt over alle saker som er tilknyttet en spesifisert sesjon. 

Detaljeringsgraden er relativt lav, men med nok informasjon til å lage filtrerte og sorterte lister over saker.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/saker?sesjonid=2010-2011

Dersom sesjonid utelates returneres respons for inneværende sesjon.

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

saker_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

sesjon_id

Identifikator for spesifisert sesjon

saker_liste

Inneholder elementer for alle saker som er tilknyttet angitt sesjon

sak

Inneholder elementer som definerer en sak

id

Element som definerer identifikator for saken

sak_fremmet_id

Element som definerer identifikator for den opprinnelige saken som ble fremmet for Stortinget

innstilling_id

Element som definerer identifikator for innstillingen

innstilling_kode

Element som definerer innstillingskode:

 • innstilling_s
  Innstilling til Stortinget. Komiteens innstillinger om alminnelige saker og budsjettsaker.
 • innstilling_l
  Innstilling til Stortinget (lovvedtak). Komiteenes innstillinger om lovvedtak.

behandlet_sesjon_id

Element som definerer identifikator for sesjonen der saken ble behandlet

type

Element som definerer type sak:

 • budsjett
 • lovsak
 • alminneligsak

status

Element som definerer status for saken:

 • varslet
 • mottatt
 • til_behandling
 • behandlet
 • trukket
 • bortfalt

dokumentgruppe

Element som definerer dokumentgruppe for saken:

 • proposisjon
 • melding
 • redegjoerelse
 • representantforslag
 • dokumentserien
 • innstillingssaker
 • innberetning

tittel

Element som definerer tittel for saken

korttittel

Element som definerer kort tittel for saken

henvisning

Element som definerer henvisning for saken

dato

Element som definerer dato for siste statusendring for saken
Formatet er xml dato og tid-format for lokaltid (det er bare dato-delen som er signifikant)

komite

Element som definerer komiteen som eventuelt behandler saken (se forespørsel etter komiteer)

saksordfoerer_liste

Inneholder elementer for alle representanter som er saksordførere for saken (se forespørsel etter representanter)

forslagstiller_liste

Inneholder elementer for alle representanter som er forslagstillere dersom det er relevant for saken (se forespørsel etter representanter)

emne_liste

Inneholder elementer for alle emner som saken er assosiert med (se forespørsel etter emner)

Her er et eksempel på en forkortet respons på xml-format:

        
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<saker_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <sesjon_id>2009-2010</sesjon_id>
 <saker_liste>
  <sak>
   <behandlet_sesjon_id>2010-2011</behandlet_sesjon_id>
   <dato>2010-05-25T00:00:00</dato>
   <dokumentgruppe>representantforslag</dokumentgruppe>
   <emne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>true</er_hovedemne>
     <id>8</id>
     <navn>FISKERIER</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </emne_liste>
   <forslagstiller_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Nørve</etternavn>
     <foedselsdato>1951-03-29T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Elisabeth Røbekk</fornavn>
     <id>ELN</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke>
      <id>MR</id>
      <navn>Møre og Romsdal</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>H</id>
      <navn>Høyre</navn>
     </parti>
    </representant>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Bakke-Jensen</etternavn>
     <foedselsdato>1965-03-08T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Frank</fornavn>
     <id>FBJ</id>
     <kjoenn>mann</kjoenn>
     <fylke>
      <id>Fi</id>
      <navn>Finnmark</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>H</id>
      <navn>Høyre</navn>
     </parti>
    </representant>
   </forslagstiller_liste>
   <henvisning>Dokument 8:132 S (2009-2010), Innst. 83 S (2010-2011)</henvisning>
   <id>46709</id>
   <sak_fremmet_id>46709</sak_fremmet_id>
   <innstilling_id>10243</innstilling_id>
   <innstilling_kode>innstilling_s</innstilling_kode>
   <komite>
    <id>NÆRING</id>
    <navn>Næringskomiteen</navn>
   </komite>
   <korttittel>Representantforslag om kvoteåret</korttittel>
   <saksordfoerer_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Eide</etternavn>
     <foedselsdato>1954-06-26T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Rigmor Andersen</fornavn>
     <id>RAE</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke>
      <id>MR</id>
      <navn>Møre og Romsdal</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>KrF</id>
      <navn>Kristelig Folkeparti</navn>
     </parti>
    </representant>
   </saksordfoerer_liste>
   <status>behandlet</status>
   <tittel>Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve om kvoteåret</tittel>
   <type>alminneligsak</type>
  </sak>
  . . .
  <sak>
   <behandlet_sesjon_id i:nil="true"/>
   <dato>2008-09-30T00:00:00</dato>
   <dokumentgruppe>dokumentserien</dokumentgruppe>
   <emne_liste>
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>1</id>
     <navn>DEN NORSKE KIRKE</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>

  . . .
    <emne>
     <er_hovedemne>false</er_hovedemne>
     <id>221</id>
     <navn>GRUNNLOVEN</navn>
     <underemne_liste />
    </emne>
   </emne_liste>
   <forslagstiller_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Moe</etternavn>
     <foedselsdato>1975-05-08T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Anna Ceselie Brustad</fornavn>
     <id>ANCB</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke>
      <id>NT</id>
      <navn>Nord-Trøndelag</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>Sp</id>
      <navn>Senterpartiet</navn>
     </parti>
    </representant>

....

    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Vedum</etternavn>
     <foedselsdato>1978-12-01T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Trygve Slagsvold</fornavn>
     <id>TMV</id>
     <kjoenn>mann</kjoenn>
     <fylke>
      <id>He</id>
      <navn>Hedmark</navn>
     </fylke>
     <parti>
      <id>Sp</id>
      <navn>Senterpartiet</navn>
     </parti>
    </representant>
   </forslagstiller_liste>
   <henvisning>Dokument nr. 12:25 (2007-2008)</henvisning>
   <id>41056</id>
   <sak_fremmet_id>41056</sak_fremmet_id>
   <innstilling_id>10848</innstilling_id>
   <innstilling_kode>innstilling_s</innstilling_kode>
   <komite>
    <id>KONTROLL</id>
    <navn>Kontroll- og konstitusjonskomiteen</navn>
   </komite>
   <korttittel>Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke</korttittel>
   <saksordfoerer_liste>
    <representant>
     <doedsdato>0001-01-01T00:00:00</doedsdato>
     <etternavn>Nybakk</etternavn>
     <foedselsdato>1947-02-14T00:00:00</foedselsdato>
     <fornavn>Marit</fornavn>
     <id>MN</id>
     <kjoenn>kvinne</kjoenn>
     <fylke i:nil="true" />
     <parti>
      <id>A</id>
      <navn>Arbeiderpartiet</navn>
     </parti>>
    </representant>
   </saksordfoerer_liste>
   <status>til_behandling</status>
   <tittel>Grunnlovsforslag fra Inger S. Enger, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Anna Cecelie Brustad Moe og Kari Mette Prestrud om endringer i Grunnloven §§ 21, 22 og 27 med sikte på ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke</tittel>
   <type>alminneligsak</type>
  </sak>
 </saker_liste>
</saker_oversikt>